Academic Committee:

Wenyi Wei (Chair) Yingzi Yang (Co-Chair), Shuanhu Zhou (Director)

Bridging Committee:

Xi Na, Jianhua Chen

Community Service Committee:

Bill Lian (Chair), Ke Wang (Director), Zhiying Liu (Coordinator)
Members: Tong Zhu, Wei Wang, Hong Gao, Haiyun Gong

Development Committee:

Alan Jiang (Chair), Yi Le (Director)

Education Committee:

Xiaoduo Fan (Chair), Lan Qing (Co-chair),
Member: Hong Gao, Emily Liu, Qing Ni, Wuwei Fang

Financial Committee:

Yanhua Tang, Bei Zhang

Group administration:

Xiaoduo Fan (Executive VP), Jinghong Liu (General Secretary-limited),
Membership: Yanping Kong (Chair)
Publicity: Jialin Su (Chair), Wenyu Song (Director)
Web team: Jennifer Zhang, Qian Huang
Journal Committee: Jinghong Liu (executive editor), Zeyu Xiao (associate editor), Yi Le (associate editor)

Social activities:

Peter Kuan (Chair), Jian Ni (Director)

Regional Directors/Coordinators:

Xiaoyu Hu (NY), Yingzi Yang (DC), Wayne Feng (SC), Qing Ni (GA), Mason Jian (LA)

Executive Committee:

Xiaoduo Fan, Yanhua Tang, Lan Qin, Jinhong Liu, Le Yi, Hong Gao, Emily Liu,

VPs:

Penbo Zhou (academic), Yanhua Tang (administration), Xiaoduo Fan (Medicine),

President:

Steve Tsang

Board of Directors:

Steve Tsang, Ruibo Ren, Yanhua Tang, Pengbo Zhou, Eddie Cheung, Jerry Zhu